Monitoring

Monitoring należności to działania mające na celu zapobieganie opóźnieniom w płatnościach, a w przypadku upływu terminu wymagalności, reakcję prowadzącą do natychmiastowej zapłaty. Zastosowanie monitoringu realizowanego przez Rudy Consulting powoduje zdyscyplinowanie Kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozwala wychwycić i wyjaśnić błędy wynikające z niepoprawnego wystawienia lub nieotrzymania przez Kontrahenta dokumentu.

Działania monitorujące oparte są przede wszystkim na pracy zespołu negocjatorów telefonicznych (call center), wspomaganej nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi: sms głosowy, sms tekstowy, e-mail, itp.

 

Rudy Consulting oferuje 2 modele monitoringu:

 

monitoring ex ante realizowany jest przed upływem terminu płatności i ma za zadanie przypomnieć Klientom o konieczności zapłaty, a tym samym niedopuszczenie do przeterminowania należności

 

monitoring ex post to proces mający na celu upominanie Klienta, informujący, że termin płatności minął i należność powinna zostać uregulowana natychmiast; opcja ta dotyczy wczesnego okresu przeterminowania

 

Usługa ta świadczona jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na nienaruszenie poprawnych stosunków handlowych z Kontrahentami.

Elementem wspomagającym monitoring jest stosowanie pieczęci prewencyjnej.

↓
KONTAKT OGÓLNY
close slider